Vanilla Milkshake
£4.00
£4.00
Strawberry Milkshake
£4.00
£4.00
Chocolate Milkshake
£4.00
£4.00
Bubblegum Milkshake
£4.00
£4.00
Banana Milkshake
£4.00
£4.00
Kit Kat Milkshake
£4.00
£4.00
Kinder Bueno Milkshake
£4.00
£4.00
Snickers Milkshake
£4.00
£4.00
Nutella Milkshake
£4.00
£4.00