Vanilla Milkshake
£5.00
£5.00
Strawberry Milkshake
£5.00
£5.00
Chocolate Milkshake
£5.00
£5.00
Bubblegum Milkshake
£5.00
£5.00
Banana Milkshake
£5.00
£5.00
Kit Kat Milkshake
£5.00
£5.00
Kinder Bueno Milkshake
£5.00
£5.00
Snickers Milkshake
£5.00
£5.00
Nutella Milkshake
£5.00
£5.00
Oreo Milkshake
£5.00
£5.00