Vanilla Milkshake
£4.50
£4.50
Strawberry Milkshake
£4.50
£4.50
Chocolate Milkshake
£4.50
£4.50
Bubblegum Milkshake
£4.50
£4.50
Banana Milkshake
£4.50
£4.50
Kit Kat Milkshake
£4.50
£4.50
Kinder Bueno Milkshake
£4.50
£4.50
Snickers Milkshake
£4.50
£4.50
Nutella Milkshake
£4.50
£4.50